Általános szerződési feltételek

Albérlet Pláza
Általános Szerződési Feltételek
hatályos: 2019. augusztus 1. napjától

A jelen általános szerződési feltételek alkalmazandók minden az Albérlet Pláza (www.alberletplaza.hu) oldalhoz kapcsolódó jogügyletnél. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos verziója a https://alberletplaza.hu/aszf/ oldalon érhető el.

Az általános szerződési feltétel alkalmazójára vonatkozó adatok:

 • Név: Kiss Nikolett
 • Székhely: 2225 Üllő, Petőfi u. 13.
 • Email cím: info@alberletplaza.hu
 • Adószám: 57646505-1-33
 • Törvényes képviselő: Bódi Tamás
 • Ügyfélszolgálat cím: [*]
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 10-től 16 óráig

1. Fogalmak, értelmező rendelkezések

Ha a körülményekből egyértelműen másként nem következik, úgy a Felek jogviszonyában a fogalmakat az itt szereplő jelentéssel és tartalommal kell alkalmazni.

Albérlet: a köznapi szóhasználatnak megfelelően jelenti a bérleti jogviszonyt (Ptk. 6:331. §) is, valamint a jogi értelemben vett albérleti (Ptk. 6:334. §) jogviszonyt is

ÁSZF: a jelen általános szerződési feltételek, melyeket a feltétel alkalmazója (a Megbízott) több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Egyedi Szerződés: a szolgáltatás igénybevételére irányuló egyedileg megtárgyalt szerződéses feltételek.

Felek: a Megbízott és a Megbízó együttes említésükkor.

Feltöltő: az a természetes személy, aki hirdetést tölt fel a www.alberletplaza.hu weboldalra.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Hirdetés: a www.alberletplaza.hu weboldalon elhelyezett, ajánlattételnek nem minősülő felhívás, mely a Megbízott által a helyszínen nem került ellenőrzésre.

Honlap: a www.alberletplaza.hu weboldal.

Lakásbérlet: jelenti az Albérletet, tekintet nélkül arra, hogy az lakásra, családi házra vagy más lakhatás céljára szolgáló egység bérletére vonatkozik.

Megbízó: az a természetes személy, aki a jelen általános szerződési feltételekkel érintett lakásbérlet-adatbázishoz történő hozzáférést igénybe vesz a szerződés megkötésével.

Megbízott: Bódi Tamás e.v.

Szerződés: a jelen általános szerződési feltételek és az Egyedi Szerződés rendelkezései együttesen. Az ÁSZF a Felek között létrejött Szerződés elengedhetetlen mellékletét képezi. Amennyiben az Egyedi Szerződés és az ÁSZF rendelkezései között eltérés van, úgy a Felek az Egyedi Szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak. A Felek között megállapodását teljességében jelen ÁSZF és Felek közt létrejött Egyedi Szerződés rendezi. A Felek a szerződés tartalmi köréből kifejezetten kizárják a köztük történt esetleges korábbi egyeztetéseket, levelezéseket, szokásokat, valamint az üzletági szokásokat.

2. Hatály, módosítások

2.1. A jelen ÁSZF a honlap használata, valamint a Megbízott tevékenységének körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek kötelezettségeit és jogait. A jelen ÁSZF hatálya minden Megbízóra, Feltöltőre és a Megbízottra terjed ki. Az ÁSZF megfelelően jogosítja és kötelezi az előbb felsoroltak jogutódait is.

2.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit, a szerződésekre vonatkozó általános szabályokat, a kötelmek közös szabályait kell alkalmazni.

2.3. A Megbízott jogosult az ÁSZF korlátozások nélküli módosítására. A hatályban lévő szerződésekre az ÁSZF módosításai nem vonatkoznak, a szerződésekre mindig a szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF vonatkozik. Az ÁSZF-módosítás hatálybalépésének napja legkorábban a közzétételt követő nap lehet.

2.4. A visszakereshetőség érdekében a Megbízott a korábban hatályos ÁSZF-eket archiválja.

3. A szolgáltatás tárgya, a szerződés létrejötte

3.1. A Megbízott a Megbízók részére térítés ellenében az általa üzemeltetett internetes platformon albérlet hirdetési adatbázis hozzáférést biztosít.

3.2. Az adatbázis hirdetésekkel történő feltöltése a Megbízottnak nem kötelezettsége, tevékenysége kizárólag a platform biztosítására és az adatbázishoz ellenérték fejében történő hozzáférés biztosítására terjed ki. A Megbízott a hirdetések tartalmáért és valódiságáért felelősséget nem vállalt, de törekszik arra, hogy az oldalon található hirdetések valós igények kielégítésére alkalmasak legyenek.

3.3. A Megbízott a honlap használatát a regisztrációval nem rendelkező felhasználók részére is lehetővé teszi, mely korlátozott hozzáférés nem teszi lehetővé a hirdetések részletes megismerését, az mindösszesen figyelemfelkeltő célokat szolgál.

3.4. A honlapra történő regisztráció a Megbízott által történik meg. A Megbízott a regisztrációs folyamat során – telefonon vagy személyesen – felveszi a potenciális megbízók következő adatait:

 • Név (vezetéknév és keresztnév/nevek)
 • Cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Születési idő (év, hónap, nap)

3.5. A felvett adatok alapján a Megbízott elkészíti az Egyedi Szerződést, melynek aláírásával és a kapcsolódó díj befizetésével létrejön a szolgáltatásra irányuló jogviszony a Megbízó és a Megbízott között. A tényleges szolgáltatásnyújtás megkezdése a Megbízó Egyedi Szerződésben rögzített választása szerint indokolatlan késedelem nélkül vagy a szerződéskötést követő 15. naptól kezdődik.

3.6. A jogviszony létrejöttét követően a Megbízott a Megbízó által megadott emailcímre elküldi a Megbízó egyedi azonosítóját, mely a honlapon felhasználónévként fog szolgálni. A felhasználónévhez tartozó első bejelentkezési jelszó a Megbízó születési ideje lesz, mely jelszót a Megbízott köteles az első bejelentkezést követően haladéktalanul megváltoztatni. A belépéstől kezdve az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartamon keresztül a Megbízó jogosult a honlap használatára.

3.7. A Megbízott jogosult a szerződések megkötésétől indokolás nélkül elzárkózni.

4. A feltöltőkre és a feltöltésekre vonatkozó szabályok

4.1. A Honlapon található Hirdetéseket a Feltöltők által küldött adatok alapján építi fel a Megbízott. A Hirdetések tartalmáért vagy azok valóságtartalmáért a Megbízott nem felel.

4.2. A Feltöltő a Hirdetés feltöltésével elfogadja, hogy a Megbízott annak tartalmát csak előzetes szerkesztést és jóváhagyást követően teszi közzé. A szerkesztés a Megbízott választása szerint kiterjedhet a szövegben lévő helyesírási hibák javítására, az abban szereplő mondatok átfogalmazására, eltérő tagolására, bizonyos részek törlésére. A Feltöltő részéről kezdeményezett feltöltés kizárólag az adott Albérlettel kapcsolatos adatokat tartalmazhat, ahhoz társítani egyéb utalásokat (banner, logó, egyéb reklám, vagy törvénysértő kép vagy szöveg megjelenítése, stb.) nem lehet, illetve a feltöltött kép nem tartalmazhat elérhetőséget.

4.3. A Megbízott jogosult visszautasítani azon képek megjelenítését melyeken vízjel vagy más egyedi azonosító található. A vízjelet vagy más egyedi azonosítót tartalmazó képek törlésére a Megbízott időbeli korlátozás nélkül bármikor jogosult, különösen a képek valódi jogosultságának kérésére. Kétség esetén a Megbízott megköveteli, hogy a Felöltő igazolja a használathoz fűződő jogait, ennek indokolatlan késedelem nélkül történő igazolása hiányában a képeket törli. Ilyen tartalmú megkeresés esetén a Megbízott jogosult mind a Hirdetést, mind az ahhoz tartozó képek megjelenítését indokolás nélkül felfüggeszteni.

4.4 A Megbízott jogosult a Hirdetések törlésére a feltöltésüket követő 1 hónap elteltével tekintettel azok aktualitásának elvesztése miatt. A Honlapon egy Albérletre vonatkozó Hirdetés egy időben csak egyszer lehet fent; a duplikátumokat a Megbízott törli.

4.5. A Feltöltő a Hirdetés feltöltésekor köteles megadni vezeték- és keresztnevét, pontos címét és email címét. A Feltöltő a feltöltéssel tudomásul veszi, hogy a Megbízott – jogsértés esetén – ügyvédi vagy hatósági felszólításra kiadja ezen adatokat a jogsértéssel érintett félnek annak érdekében, hogy a jogsértéssel érintett fél a 2016. évi CXXX. törvény 170. § (1) b) pontja szerinti adatokkal rendelkezzen az esetleges igényérvényesítéshez.

4.6. A Feltöltő köteles 2 munkanapon belül jelezni, amennyiben a Hirdetésként feltöltött Albérletet kiadták vagy a hirdetett ingatlan bérbeadása más okból meghiúsult.

5. A Megbízó jogai és kötelezettségei

5.1. A Megbízó jogosult a saját maga és közeli hozzátartozói lakhatási szükségleteinek kielégítése céljából igénybe venni a Honlap által kínált szolgáltatásokat a meghatározott díj ellenében.

5.2. A Megbízó a díjfizetést követően jogosult a Hirdetések tartalmát megismerni, azokat saját belátása szerint lementeni a kapcsolatfelvétel céljából, a Hirdetésekben szereplő elérhetőségeken a kapcsolatot felvenni az Albérletet kínáló személlyel.

5.3. A Megbízó köteles a Honlapot jóhiszeműen és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használni, köteles tartózkodni a Megbízott vagy az Albérletet kínálók zaklatásától, az életükbe történő beavatkozástól.

5.4. A Megbízó nem jogosult a honlapon megjelenő hirdetések összegyűjtésére és más weboldalakon ingyenesen vagy ellenérték fejében megosztani, közzétenni vagy más módon elérhetővé tenni. A Megbízó kizárólag saját vagy közeli hozzátartozói szükségleteinek céljából használhatja a honlapot.

5.5. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Honlap Hirdetésekkel történő feltöltése, továbbá a kínált Albérletek elérhetősége nem a Megbízott magatartására vezethető vissza, így nem jogosult elállásra, kártérítésre, díjleszállításra vagy bármely más igényérvényesítésre azért mert a Honlap kínálatában nem volt részére megfelelő Albérlet.

6. A Megbízott jogai és kötelezettségei

6.1. A Megbízott jogosult a szolgáltatás nyújtásáért az Egyedi Szerződésben meghatározott ellenértékre.

6.2. A Megbízott kötelezettsége a Honlap működtetése annak érdekében, hogy a Megbízók saját maguk és közeli hozzátartozóik lakhatási szükségleteinek kielégítése céljából igénybe vehessék a Honlap által kínálat szolgáltatásokat. A Megbízott törekszik a Honlap hatékony, folyamatos működésének fenntartására, azonban a tőle függetlenül adódó és keletkezett károkért (pl.: katasztrófa, áramkimaradás, vírus, stb.) nem vonható felelősségre.

6.3. A Megbízott jogosult telefonhívásokkal ellenőrizni, hogy a Feltöltők által feltöltött Hirdetésekhez valós elérhetőségek tartoznak, illetve az elérhetőségeken a megkereséseket fogadják – de nem kötelezettsége megtenni azt.

6.4. Megbízott jogosult mindazon Megbízók és Feltöltők kitiltására az Honlapról, akik a tevékenységüket visszaélés szerűén, a jóhiszeműség kereteit túllépve vagy jogszabálysértő módon gyakorolják.

6.5. A Megbízott világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatja a fogyasztót a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről és az elektronikus levelezési címéről, szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről, határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről, a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

6.6. A Megbízott biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj ne terhelje.

6.7. A Megbízott az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel.

6.8. A Megbízott fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a Honlap tartalmát bármikor módosítsa, elérhetőségét a jelen felhasználási feltételek betartásával korlátozza, vagy megszüntesse.

6.9. A szolgáltatás és a Honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, annak semmilyen formájú felhasználásához, hasznosításához a Megbízott nem járul hozzá, az kizárólag a Megbízott írásbeli engedélye alapján tehető meg.

Albérlet Pláza
Egyedi Szerződés

Mely létrejött a Bódi Tamás e.v. (székhely: 2225 Üllő, Petőfi u. 13. .; adószám: 56351471-1-33; a továbbiakban: Megbízott)

és [NÉV) (cím: [CÍM]; email cím: [EMAIL CÍM]; telefonszám: [*]; születési idő: [SZÜL.IDŐ]; a továbbiakban: Megbízó) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

 1. A Megbízó igénybe veszi a Megbízott által üzemeltetett adatbázishoz történő hozzáférést abból a célból, hogy lakásbérleti hirdetéseket összegyűjtött és rendszerezett formában böngészhessen.
 2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a hirdetések valóságtartalmáért nem felel, Megbízott tevékenysége a hirdetések összegyűjtésére és a hirdetésben megadott telefonszám felhívására korlátozódik, mely telefonhívással törekszik arról megbizonyosodni, hogy valódi hirdetés került feltöltésre – de a valóságtartalmat garantálni nem tudja.
 3. Fogyasztókat megillető elállási/felmondási jog. Megbízó tudomásul veszi, hogy fogyasztónak minősül, ezért a jelen megállapodással érintett szolgáltatással kapcsolatosan a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint elállási és felmondási jog illeti meg a szerződés megkötésének időpontjától számított tizennégy napon belül. A fogyasztói döntések átgondolása érdekében a Megbízott az adatbázishoz történő hozzáférést a szerződés megkötésének időpontjától számított tizenötödik napon adja meg. Amennyiben a Megbízó a szerződéskötést követően nyomban meg kívánja kezdeni a használatot, úgy mód van arra, ha a Megbízott a teljesítést a Megbízó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megbízó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot a következő oldal alján találja meg.
 4. Megbízó vállalja, hogy az adatbázishoz történő hozzáférés ellenértékét megfizeti a Megbízott részére a jelen megállapodás aláírásakor, mely feltétele a szolgáltatásnyújtás megkezdésének.
 5. Szolgáltatási díj. A szolgáltatás igénybevételének díja [FT – ennek az ÁFA-t is tartalmazó díjnak kell lennie], mely az adatbázishoz történő 2 hónapos hozzáférés ellenértéke.
 6. Időtartam. A jelen megállapodás 2 hónapos határozott időtartamra jön létre. A 2 hónapos határozott idő leteltével a szerződés akkor sem alakul át határozatlan időtartamúvá, ha a Megbízó az adatbázist a továbbiakban is használja, és ez ellen a Megbízott nem tiltakozik.
 7. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért a Megbízott korlátlanul felel. Az itt felsorolt esetekbe nem tartozó károkért a Megbízott legfeljebb a szolgáltatási díj mértékéig felel.
 8. Készült 2 példányban.

Megbízó nyilatkozatai

Kérem, hogy a rendelt szolgáltatást kezdjék meg a fogyasztókat megillető 14 napos elállási/felmondási idő lejárata előtt, tudomásul veszem a felmondási jog elvesztését.

☐ Kérem az azonnali használatot.           ☐ Nem kérem az azonnali használatot. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy megadott személyes adataimat a Megbízott kezelje az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

Tudomásul veszem, hogy a Megbízott a hirdetések valóságtartalmáért nem felel, továbbá hogy a hirdetések feltöltését nem a Megbízott végzi.

[DÁTUM]

          __________________________                                       __________________________

                          Megbízott                                                                        Megbízó

Összehasonlítás

Enter your keyword