Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Albérlet Pláza (www.alberletplaza.hu) oldalhoz kapcsolódó adatkezelés

1. Adatkezelő

  • Név: Kiss Nikolett
  • Székhely: 2225 Üllő, Petőfi u. 13.
  • Email cím: info@alberletplaza.hu
  • Adószám: 57646505-1-33
  • Törvényes képviselő: Bódi Tamás
  • Ügyfélszolgálat cím: [*]
  • Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 10-től 16 óráig

2. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelőnél a kezelt adatok mennyisége és jellege alapján nincs jogszabályi kötelezettség adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre

Az adatkezelő albérletközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, továbbá annak előkészítése során természetes személyek személyes adatait kezelik, ide értve különösen: a feltöltőket és a megbízókat.

Az adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy az email cím esetében nem szükségszerű, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az email cím az érintett nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan email címet ad meg, amely az érintett kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelő a szolgáltatásnyújtás során a következő személyes adatokat kezeli: a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, email cím, telefonszám), szerződés teljesítéséhez szükséges adatok (adóazonosító jel; íráskép, az albérletekhez kapcsolódó olyan adatok amelyek közvetetten minősülnek személyes adatnak, előre meg nem határozott személyes adatok)

Az adatkezelés célja: a részére átadott személyes adatokat az adatkezelő a szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek a megbízók és feltöltők adatkezelővel kötött szerződéseinek teljesítéséhez, végrehajtásához szükséges mértékben és tartalommal kezeli. Célja az adatkezelésnek együttműködni a megbízókkal és feltöltőkkel az albérletet kínálók és keresők összekapcsolásával.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek adatait az adatkezelő jogszabályi kötelezettség, szerződéses jogviszony, írásbeli hozzájárulás, valamint jogos érdek jogalapok alapján kezeli. A kapcsolattartási adatokat jogos érdek jogalapon kezeli. A szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat az adatkezelő szerződés teljesítése jogalapon kezeli.

Kötelező adatkezelés: az adatkezelő az érintettekről a következő adatokat kezeli jogszabályi kötelezettség alapján

  • az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adóazonosító jel megadása kötelezettség teljesítéséhez 5 évig;
  • a számvitelről szóló törvény szerinti, könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokat 8 évig;
  • azon adatokat, melyeket szerződéssel kapcsolatosan kezel, a 2013. évi V. törvény 6:22. § szerint az elévülési idő végéig.

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az adatkezelő rendelkezésére

Az adatkezelő nem kezel olyan adatokat, melyeket nem az érintettektől gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az adatkezelő az adatkezelés kapcsán adatkezelőként veszi igénybe az elektronikus levelezéshez a levelezőszervert és klienst üzemeltető társaság szolgáltatásait.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

A tájékoztatóban említett, önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatkezelő.

A tájékoztatóban említett, szerződés teljesítése alapján kezelt személyes adatokat a kapcsolódó szerződésből eredő igények elévülési idejének végéig kezeli az adatkezelő.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. Az adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza.

Az itt említett adatkezelésekkel kapcsolatosan, figyelemmel azok jogalapjára az érintettet a tiltakozás joga nem illeti meg.

Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa önkéntesen az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor-panaszt nyújthat be a hatáskörrel rendelkező hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy-lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresooldalon. Az adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

1. számú kiegészítés az adatkezelési tájékoztatóhoz

– a telefonbeszélgetések rögzítése

Az adatkezelő minőségbiztosítási okokból a beérkező telefonbeszélgetéseket rögzíti, mely tényről a hívó felet értesíti.

A telefonbeszélgetések rögzítésének jogalapja a hívó fél (érintett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás megadásáig az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, azon okból hogy az adatkezelő meg tudjon bizonyosodni arról, hogy a nevében eljáró alkalmazottak beszerezték az érintett hozzájárulását a hangfelvétel készítéséhez.

A hangfelvételeket az adatkezelő az elkészültüktől számított 1 évig őrzi meg.

Amennyiben az érintett nem járul hozzá a hangfelvétel készítéséhez, úgy a szerződéskötésre vagy más cselekmény elvégzésére kizárólag az adatkezelő ügyfélszolgálati irodájában jogosult.

Összehasonlítás

Enter your keyword